• Sportiviteit

  M.i.v. 01 juli 2014 heeft de K.N.V.B. een wijziging doorgevoerd in het aantal strafcodes welke een scheidsrechter kan gebruiken op het wedstrjdformulier.

  Tot dusver konden scheidsrechters bij het invullen van het wedstrijdformulier kiezen uit 46 strafcodes; twintig voor gele kaarten en 26 voor rode kaarten.
  Vanaf 2014/’15 gaat het aantal strafcodes naar acht.
  Alle gele kaarten worden ondergebracht in één strafcode, voor de directe rode kaarten bestaan vanaf het nieuwe seizoen nog maar zes codes. Daarnaast is er de code ‘Overige overtredingen begaan door teamofficials’.

  Eenvoudiger, sneller en herkenbaarder

  In aanvulling hierop zijn er eenvoudig in te vullen (gesloten) specificatievragen, waarna er een doorgaans voldoende helder beeld ontstaat van de bijbehorende overtreding. Hierdoor worden er voor de meeste overtredingen geen aanvullende rapportages van (assistent-) scheidsrechters meer verlangd.

  Bovendien sluiten de benamingen van de nieuwe strafcodes beter aan bij het herkenbare (spelregel)taalgebruik uit het spelregelboek.
  De vereenvoudigingen maken het voor scheidsrechters sneller en makkelijker om op het digitale wedstrijdformulier (DWF) de juiste strafcodes in te vullen.

  De acht strafcodes op een rij

  Strafcode 1: Gele kaart
  Strafcode 2: Voorkomen van een doelpunt of ontnemen van een duidelijke scoringskans
  Strafcode 3: Ernstig gemeen spel (tijdens een duel om de bal)
  Strafcode 4: Gewelddadige handeling (buiten een duel om de bal)
  Strafcode 5: Beledigen
  Strafcode 6: Bedreigen
  Strafcode 7: Spuwen
  Strafcode 8: Overige overtredingen begaan door teamofficials.

  Indien een speler/speelster of official van Hardenberg '85 door een scheidsrechter bestraft wordt zal hij of zij tevens door Hardenberg '85 worden bestraft en wel volgens onderstaande regels.

  Op grond van de gegeven code door de scheidsrechter zijn onderstaande sancties van toepassing;

  Code 1,2 en 3: schorsing van KNVB wordt gevolgd, geen sanctie, gesprek of extra schorsing vanuit de club

  Code 4, 5, 6, en 7: schorsing van KNVB wordt gevolgd;
  Hiernaast heeft betrokken speler een gesprek met Mark ten Kate (portefeuille respect en sportiviteit) en een ander lid van de VTC;
  extra sanctie vanuit Hardenberg '85; extra schorsing van minimaal 1 duel en verplicht een wedstrijd fluiten bij de jeugd waarbij deze wedstrijd gefloten dient te worden voordat de speler weer speelgerechtigd is.

  Code 8: schorsing van KNVB wordt gevolgd;
  Hiernaast heeft de betrokken official  een gesprek met Mark ten Kate (portefeuille respect en sportiviteit) en een ander lid van de VTC; extra schorsing van minimaal 1 duel in het uitoefenen van zijn/haar functie. 

  In alle gevallen geldt dat het gesprek wordt gevoerd o.b.v. onafhankelijkheid.
  Mark of ander VTC lid mag op geen enkele wijze direct betrokken zijn bij het desbetreffende team waar de overtreding is begaan.
  Schorsing opgelegd door de club wordt vooraf getoetst en geaccordeerd door het VTC bestuurslid en VTC voorzitter.

 • Social media

  Sociale media zoals Whattsapp, Linkedin, Twitter en Facebook bieden de mogelijkheid om te laten zien dat je trots bent op Hardenberg ’85  en kunnen een bijdrage leveren aan een positief imago van de club waarvoor je speelt of waarin je actief bent. Ook zijn de sociale media belangrijke hulpmiddelen in de communicatie binnen Hardenberg ’85. Desalniettemin is het belangrijk te beseffen dat je met berichten of door het plaatsen van filmpjes op sociale media bewust of onbewust  het club imago  kunt schaden. Ook kun je op deze wijze de persoonlijke belangen van personen buiten Hardenberg ’85 of van andere leden van Hardenberg ’85 schaden. Hardenberg ’85 vertrouwt erop dat haar leden verantwoord om zullen gaan met sociale media en heeft onderstaand protocol opgezet om haar leden daarin te ondersteunen.

   Algemene uitgangspunten;

  1. Hardenberg ’85  ondersteunt het belang van sociale media en vindt het van belang om deelgenoot te zijn van deze online media.
  2. Hardenberg ’85 wijst haar leden op hun persoonlijke verantwoordelijkheid. Bij het gebruik van sociale media geldt tevens het sportiviteit en respect protocol van Hardenberg ’85.
  3. De richtlijnen in dit protocol hebben enkel betrekking op club gerelateerde berichten of wanneer er een overlap is tussen Hardenberg ’85 en privé.
  4. Deze richtlijnen zijn bedoeld voor alle leden van Hardenberg ’85.

   Sociale media binnen Hardenberg ’85;

  1. Het is leden toegestaan om in club verband op de sociale media actief te zijn mits het belang van Hardenberg ’85 en haar leden niet wordt geschaad in breedste zin van het woord.
  2. Elk lid is persoonlijk verantwoordelijk voor het gebruik van sociale media
  3. Elk lid is persoonlijk verantwoordelijk voor de inhoud welke hij of zij publiceert op blogs, fora en andere sociale media.
  4. Leden met een kader functie hebben een bijzondere verantwoordelijkheid bij het gebruik van sociale media ivm Hardenberg ’85: privémeningen van kader leden kunnen eenvoudig verward worden met de officiële standpunten van Hardenberg ’85.
  5. Elk lid dient zich ervan bewust te zijn dat de gepubliceerde content gerelateerd aan Hardenberg ’85 of haar leden voor onbepaalde tijd openbaar zal zijn, ook na verwijdering van het bericht.
  6. Indien een lid deelneemt aan een discussie die (op enigerlei wijze) te maken heeft met Hardenberg ’85 dient elk lid zich ervan bewust te zijn dat zij / hij lid is van Hardenberg ’85 en onderhavig is aan deze gedragscode..
  7. In geval een online discussie dreigt te ontsporen en daardoor de belangen van Hardenberg ’85 kunnen worden geschaad, dient elk lid direct contact op te nemen het bestuur van Hardenberg ’85.
  8. Bij twijfel of een publicatie op de sociale media de Hardenberg ’85 belangen mogelijk schaad dienen leden contact op te nemen met het bestuur van Hardenberg ’85.

  Sociale media in algemene zin;

  1. Hardenberg ’85 beseft dat de sociale media onlosmakelijk zijn verbonden met de samenleving.
  2. Elk gebruik van sociale media waarbij personen worden gekwetst of beledigd wijst Hardenberg ’85 ten zeerste af.
  3. Het bestuur van Hardenberg ’85 zal, bij foutief gebruik van de sociale media in de verbanden zoals bovenstaand beschreven, met in acht nemen van het binnen Hardenberg ’85 geldende respect en sportiviteit protocol en dit sociale media protocol passende maatregelen nemen om schade voortkomend uit foutief gebruik verder te voorkomen en te beperken.